परिवर्तन

आनंदवन : प्रयोगवन

आनंदवनामध्ये बाबा आमटे यांची नातसून पल्लवी आमटे सध्या एका वेगळ्या प्रयोगामध्ये गढलेली आहे. ती ग्रामीण महिलांसाठी कमी खर्चात तयार होतील आणि स्वच्छ धुतले जातील असे कॉटनचे सॅनिटरी नॅपकिन्स तयार करण्याच्या खटपटीत आहे. या संदर्भात जगभरात चाललेले प्रयोग ती अभ्यासते आहे, आपल्या परिस्थितीशी त्यातलं काय जुळू शकेल याची चाचपणी करते आहे. नॅपकिनचं एखादं सँपल तयार करून त्याची उपयुक्तता, व्यवहार्यता अजमावून त्यात पुन:पुन्हा सुधारणा करते आहे.

Syndicate content